دوره ها

در این دوره ها شما با استفاده از ابزارهای متنوع لغات
پر کابرد آیلتس را تمرین خواهید کرد.
بزارهای موجود در zaban.com به شما برای بهتر به خاطر
سپردن کلمات و تمرین های روزانه کوتاه کمک خواهد کرد.

01.

تمرین بخش های مختلف ریدینگ

در این بخش می تونین انواع مختلف سوالات مربوط به یک بخش خاص از ریدینگ یا لیستنینگ را مشاهده کنید و با تمرین بیشتر در آن قسمت ها، نقاط ضعف خود را تبدیل به نقاط قوت کنید.

تمرین بخش های
مختلف لیستنینگ

02.

دوره تمرین دیکته آیلتس

این ابزار معنی اصلی کلمات را به شما نشان خواهد داد، سپس دیکته کلمات را از شما خواهیم پرسید .
کلماتی که دیکته سختی دارند به شما گفته خواهد شد. سپس دیکته کلمات را از شما می پرسیم.

03.

لغات من

شما می تونین لغت هایی که دوست دارین رو به مجموعه لغاتتون اضافه کنید تا ما بهتون کمک کنیم اونها رو راحت تر یاد بگیرید.

04.

دوره تمرین لیستنینگ آیلتس

در این دوره بیش از صد مورد از متون امتحان آیلتس را بصورت تمرینی گوش خواهید کرد و از شما می خواهیم که برخی از جملات مهم آن را تایپ کنید (transcribe) با استفاده از این شیوه مهارت شنیداری شما تقویت خواهد شد.

05.

و دیگر دوره هایی که در آینده
به این مجموعه اضافه خواهد شد.

01.

تمرین بخش های مختلف ریدینگ

در این بخش می تونین انواع مختلف سوالات مربوط به یک بخش خاص از ریدینگ یا لیستنینگ را مشاهده کنید و با تمرین بیشتر در آن قسمت ها، نقاط ضعف خود را تبدیل به نقاط قوت کنید.

تمرین بخش های
مختلف لیستنینگ

02.

دوره تمرین دیکته آیلتس

این ابزار معنی اصلی کلمات را به شما نشان خواهد داد، سپس دیکته کلمات را از شما خواهیم پرسید .
کلماتی که دیکته سختی دارند به شما گفته خواهد شد. سپس دیکته کلمات را از شما می پرسیم.

03.

لغات من

شما می تونین لغت هایی که دوست دارین رو به مجموعه لغاتتون اضافه کنید تا ما بهتون کمک کنیم اونها رو راحت تر یاد بگیرید.

04.

دوره تمرین لیستنینگ آیلتس

در این دوره بیش از صد مورد از متون امتحان آیلتس را بصورت تمرینی گوش خواهید کرد و از شما می خواهیم که برخی از جملات مهم آن را تایپ کنید (transcribe) با استفاده از این شیوه مهارت شنیداری شما تقویت خواهد شد.

05.

و دیگر دوره هایی که در آینده
به این مجموعه اضافه خواهد شد.